Imatge

La innovació

Un dels trets que identifiquen la secundària a l'escola és el seu caràcter innovador. La recerca creativa i crítica dels nous continguts, de les noves formes d'ensenyar més adequades als temps que corren; l'actualitat i l'ús de la imaginació en el treball i en la vida, aquests són els motors de la innovació pedagògica.

El valor de la innovació és un dels més apreciats en el món actual. No és ja una qüestió de metodologia o didàctica, sinó de preparació dels alumnes per aprendre a ser, també ells, innovadors. Una característica que els podrà resultar molt útil ara i en el futur.

Les pràctiques i mètodes didàctics amb què treballem a la secundària han estat experimentades en el banc de treball de la realitat. És en aquesta realitat on s'ha demostrat la seua solvència i el seu interés.

El nostre centre participa, a través de diferents persones i grups de treball en jornades educatives, grups de formació, trobades, congressos, etc. Les comunicacions, ponències i articles apareguts en publicacions especialitzades, així com els guardons i reconeixements aconseguits testimonien la nostra activitat de recerca i intercanvi educatius.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ETAPA

L'ESO està composta per dos cicles: 1r Cicle, dels 12 als 14 anys; i 2n Cicle, dels 14 als 16 anys. La seua finalitat és aconseguir fa formació de l'alumnat des de distints punts de vista. Per una banda perquè adquiresca eis coneixements i habilitats bàsiques que cada persona necessita per al seu desenvolupament social, per a I'adquisició d'una cultura àmplia; per a la continuaci6 d'estudis secundaris de nivell post-obligatori. Per altra banda, perquè es conega com a persona i conega totes les possibilitats al seu abast, tant d'estudis posteriors, com de laborals, per poder prendre decisions respecte del seu futur, conjugant els aspectes personals amb la continuïtat d'estudis.

ESPAI D'OPTATIVITAT

L'Educació Secundària té com una de les seues característiques, un espai d'optativitat que complementa el bloc troncal de 1'etapa. Així, el projecte educatiu del Centre inclou entre les seues àrees de coneixement un bloc d'assignatures a les quals l'alumnat pot optar. Dintre d'aquesta optativitat hi ha una diferència clara entre el primer cicle i el tercer i el quart curs, quant a què els dos primers cursos formen un bloc unitari, a mode d'un curs de dos anys, amb caràcter avaluador propi.

L'Escola ha optat per una oferta equilibrada entre dos camps de coneixement: humanís- tic i científic. Hem fet una tria que tingués relació amb aspectes de formaci6 bàsics i que foren útils als alumnes per la seua continuïtat com estudiants.

Tallers Els i les alumnes tenen l'oportunitat de participar en grups estables d'activitats extraescolars: grup de tabaleters (i flabiols), tallers d'esport...

TALLER D'ESPORT en el qual es practica balonmà, a les instal·lacions del poliesportiu municipal, en un ambient de joc, sense perdre cura de la millora tècnica, però bo i mirant que l'activitat de cooperació entre els membres dels equips no es veja superada per l'afany competitiu.

Un taller, en definitiva per a moure el cos i jugar un esport que estimula la visió tècnica i de conjunt, les estratègies d'atac i defensa, amb molta activitat i diversió garantida per tots i totes.

 

TALLER D'ESCACS, amb sessions d'aprenentatge teòric, resolució de problemes clàssics i pràctica d'aquest engrescador joc de tauler. Els i les alumnes juguen entre si i organitzen un campionat per mesurar les seues forces amb els oponents. Un taller formidable per als dies de fresca, pluja, o simplement per gaudir d'una activitat més relaxada, però no per això poc estimulant.

Ideal per mantenir l'atenció i la concentració, per afavorir processos de pensament encadenat i la visió tàctiva i estratègica que tantes voltes fa falta en la vida per a jugar a una altres "jocs".

RESPONSABLE: Mario López.

 

TALLER DE TEATRE TOTAL

funciona com a grup estable des de l'inici de la secundària, tot i que els seus origens es remunten al 1989, quan es va consolidar el taller de teatre al cicle superior de primària. Des de llavors, s'ha posat en escena més de 15 espectacles diferents, davant de més de 10000 espectadors, participant a encontres, jornades culturals, mostres de teatre i tota mena d'events.

 

Darrers muntatges:

 • L'home que cartografiava els NÚVOLS (musical, 2001)
 • The show (café-teatre, 2002)
 • L'any del drac (teatre d'animació, 2003)
 • Cercavil·la animada (Festival Internacional de Peníscola, 2004)
 • Euromim: Endless summer land (Mim i pantomima, 2005)
 •  

  NOTA: el taller de teatre és un grup obert a tots/totes aquells alumnes del cicle superior d'ESO que hi desitgen participar. Sessions de treball, tots els dilluns de 14.00 a 15.00 hores. Assajos, en dimarts (a partir del segon trimestre), de 15.00 a 17.00 hores de la vesprada.

  Projectes actualment en desenvolupament:

 • Presentació del llibre El Circ dels somnis (13 d'octubre de 2005 al teatre Antoni Ferrandis, Paterna)
 • Activitats commemoratives del 30 aniversari de la nostra escola.
 • RESPONSABLE: Paco Raga.

   

   Altres activitats A la secundària de la Gavina oferim una sèrie d'activitats complementàries i serveis dels quals pot beneficiar-se el nostre alumnat.

  El centre disposa d'un gran pati exterior, asolellat amb zones arborades i equipat amb jocs, espais d'esbarjo i amb instal·lacions esportives per a la pràctica del futbol, basquet, voleibol, etc.

   

  Disposem de gabinet psicopedagògic propi, biblioteca i aula d'informàtica, laboratori de ciències, aula-taller de tecnologia i plàstica, entre d'altres recursos per facilitar la tasca estudiantil dels nostres alumnes.

   

  Es realitzen activitats educatives extraescolars, com ara: eixides culturals, de contacte amb la natura i el medi social; viatges, estades a albergs, activitats esportives, ...

   

  L'horari general de l'etapa:

  Número d'hores per les diferents assignatures i cursos

   

  Els valors de l'educació

  L'objectiu general que ens proposem és fer del centre educatiu un medi enriquidor, que estimule l'alumnat en el desenvolupament de totes les seues capacitats intel·lectuals, personals i socials.

  ·El respecte pels altres sense cap tipus de discriminacions per raó de diferències: físiques, culturals, ideològiques,...

  ·El respecte pel medi natural i social.

  ·Les actituds i els comportaments cooperatius.

  ·L'autonomia personal, el comportament lliure, crític i responsable.

  ·L'esforç i la superació de dificultads.

  ·L'interés pel coneixement i per l'ampliació de la cultura.

  ·L'ús de la raó com a instrument de pensament vàlid.

  ·Estima per la cultura i la llengua.

   

  L'atenció a l'alumnat

  El limitat nombre d'alumnes del nostre centre de secundària, amb una unitat (grup-classe) per cada nivell educatiu, ens permet de conéixer-los i atendre-los individulament. És factible mantenir un tracte personal amb l'alumnat: tracte en el qual juga un paper fonamental la figura del tutor o tutora. Mitjançant l'acció tutorial (i amb la col·laboració del Gabinet Psicopedagògic del centre, especialment a l'inici de l'etapa secundària), els tutors i tutores defineixen i aborden els continguts de les sessions de tutoria; comunica a cada alumne els seus progressos i les dificultats o problemes observats, ja siga en la seua conducta o en el seu rendiment acadèmic.

  Entenem que en aquesta tasca és fonamental el paper de la família i, en conseqüència, afavorim la cooperació família-escola. Per aquesta raó, potenciem els canals que fan possible l'esmentada cooperació i dediquem un considerable esforç a mantenir informats els responsables familiars sobre els progressos dels i les alumnes, les dificultats en l'aprenentatge, la relació amb la resta de companys, etc.

   

  Formació i qualitat

  La procedència del nostre alumnat és diversa. Hem de destacar, però, la presència d'alumnes provinents de famílies amb un nivell cultural mitjà/alt. Es tracta, generalment, d'alumnes amb interés per superar els estudis i preparar-se suficientment com per afrontar l'etapa post-obligatòria amb garanties d'èxit acadèmic.

  A la secundària de l'Escola treballem per donar al nostre alumnat una formació de qualitat: acurada, científica, actual i completa. Per això ens mantenim al dia en tot allò relacionat amb els materials didàctics i les metodologies actives i fem servir de forma habitual les noves tecnologies educatives. Els alumnes són, en tot cas, protagonistes del seu aprenentatge. Sols la seua participació activa i la seua vinculació a les tasques acadèmiques i d'estudi en garanteix un aprenentatge veritablement significatiu.

   

  Participació i responsabilitat

  Més enllà de l'adquisició de tècniques i continguts ens interessa aprofundir en la formació humana dels nostres alumnes. Per aixó, tenint en compte les característiques de l'edat, així com la diversitat de l'alumnat, en la vida del centre es valora especialment la participació activa de tots i totes.

  Fomentem i possibilitem la participació dels alumnes amb tota mena d'activitats: organitzatives, lúdiques, d'aprenentatge, etc.

  L'alumnat, a més de formar part del Consell Escolar a través dels seus representants, escollits per l'alumnat de secundària, té els seus propis canals de participació en la vida del centre. A cada classe, l'assemblea d'alumnes escull els seus delegats. La tasca d'aquests alumnes consisteix a organitzar i donar forma a les demandes dels seus companys, a canalitzar-les pels conductes adequats, fer-ne un seguiment junt amb el tutor/tutora i coordinar-se amb la resta dels delegats...

  Els representants de l'alumnat del segon cicle participen junt amb els pares i mares i el professorat en la comissió del menjador (seguiment de menús, plats nous, canvis, etc.) i en la comissió de transport.