Imatge

Pedagogia

Organització de l'ambient

Una adequada organització de l'ambient, incloent espais, recursos materials i distribució del temps, és fonamental per a la consecusió de les nostres intencions educatives.

 

Aprenentatge significatiu i motivador

Considerem que un aprenentatge és significatiu quan estableix relacions entre el que cal aprendre i el que el xiquet/a ja coneix. Per tal que es produesca un procés d'aprenentatge significatiu, cal que els infants estiguen motivats. La motivació estarà vinculada a recursos d'animació que impliquen l'alumne en el seu propi procés d'apreentatge i a recursos d'ambientació que creen en l'aula una atmosfera facilitadora i estimulant.

 

Afectivitat

La relació al centre entre alumnes i mestres es realitza en un clima de comprensió, acceptació, confiança i respecte. Aquest clima afavoreix que els xiquets i les xiquetes puguen afrontar amb seguretat, el repte que els planteja el coneixement progressiu del seu medi i l'adquisició dels instruments que els permeten accedir a ell.

 

Socialització i comunicació

Les situacions d'aprenentatge parteixen en gran part del joc, on els xiquets i les xiquetes desenvolupen l'atenció, la memòria, el llenguatge, la imaginació, la personalitat...aprenent al mateix temps el comportament d'altres infants, dels adults i les normes socials.Metodologia activa En aquesta etapa de l'educació partim de la manipulació que estimula i ajuda en l'aprehensió interna dels objectes i els missatges, però la manipulació ha de passar després a l'activitat mental i han de verbalitzar les activitats manipulatives i motòriques.

 

Tractament de la diversitat

Cadascun dels xiquets/es tenen les seues característiques i els ritmes d'aprenentatge són diferents. Hi ha activitats per reforçar l'aprenentatge dels infants que ho necessiten, i també hi ha ativitats l'objectiu de les quals és ampliar els aprenentatges d'aquelles criatures que ja tenen un cert nivell.

 

Àrees Transversals

Impregnen i són presents quan treballem qualsevol àrea. Són un dels aspectes més importants, si del que tractem és d'educar. Dins d'aquest apartat està la coeducació (igualtat d'oportunitats, llenguatge no sexista, eliminació de rols, educació sexual...), l'educació ambiental, l'educació per la pau, l'educació per la salut, el consum...