Imatge

Pla d'acció Tutorial

La convivència de persones (alumnes, professorat, personal d’administració i serveis, mares i pares, …), amb diferents criteris i interessos, fa que existesquen moltes interaccions, al marge dels continguts de les ÀREES. Per poder tractar aquesta diversitat de variables hem organitzat les línies bàsiques que configuren la nostra actuació docent en un Pla d’Acció Tutorial. El document ha de tenir necessàriament un caràcter flexible, en constant evolució i adaptació.

El Pla d'Acció Tutorial de l'IES Escola Gavina es troba immers en el marc legal Establert per l’administració educativa. La programació del Pla d'Acció Tutorial s'emmarca dins del Projecte Educatiu de Centre i serà aprovat pel Claustre de Professors.


Àmbits d'aplicació

Els objectius que ens proposem, van dirigits als alumnes, professorat i famílies. Els alumnes que s'incorporen a l’institut per primera vegada participen del programa d’acollida, conjuntament amb els pares d’alumnes i el professorat de nova incorporació. També hi ha programes específics per als alumnes, professors-tutors, professors i pares i mares d'alumnes.

ALUMNES. Farem un seguiment que afavorisca el coneixement dels nostres alumnes i la posterior orientació, des de les tres vessants: personal, escolar i acadèmica-professional, tenint en compte la diversitat de l'alumnat.

PROFESSORAT I CENTRE. El Pla d'Acció Tutorial del nostre institut implica a tot l'equip de professors i tutors dels cursos d'ESO, i en la mesura de les possibilitats el màxim d'equips tècnics del centre, és a dir: equip directiu, equip de coordinació, àrees, departaments, etc.

PARES I MARES. El Pla d’Acció Tutorial afavorirà també la participació del col·lectiu de mares i pares, en la realització de diferents tipus d’activitats (reunions de classe, xarrades,...) , per tal de garantir la formació integral dels alumnes; així com també potenciarà la relació i col.laboració de les famílies amb els professors per tal de dur a terme una actuació educativa més eficaç.


Objectius generals

Els objectius de l'Acció Tutorial han de ser:

- Proporcionar als estudiants una orientació personal, escolar i acadèmica-professional adequades, tenint en compte les seues característiques personals, les seues aptituds, necessitats educatives i els interessos que manifesten.

- Proporcionar suport als professors en la dimensió de dinamitzadors de l’acció tutorial en el centre.

- Proporcionar als professors informació i formació adequades a les funcions que tenen que assumir com a tutors.

- Coordinar l'acció educativa de tots els professors que treballen en un grup-classe, per tal de facilitar l'acció comuna amb la resta de tutors del cicle i etapa, en el marc del Projecte Curricular de Centre.

- Promoure la participació i col·laboració de les famílies en la funció educativa del nostre institut.


Objectius específics

- Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup-classe i en el conjunt de la dinàmica escolar com també en el seu entorn natural i sòcio-cultural, fomentant el desenvolupament d'actituds participatives, de respecte mutu, de comunicació i de cooperació.

- Potenciar el respecte i la tolerància dins el grup-classe i amb els altres grups, en l’acceptació de les diferències i en l’acompliment de les normes de convivència dins el centre.

- Afavorir la reflexió crítica de l’alumne com a persona individual i grupal.

- Conèixer l’etapa educativa d’ESO i valorar-la com una etapa important de la vida.

- Fer el seguiment dels processos d'aprenentatge dels alumnes per detectar les possibles dificultats i necessitats educatives i poder-los donar una resposta adequada.

- Atenció a la diversitat de les diferents necessitats que presenta l’alumnat.

- Facilitar la implicació dels alumnes en el seu propi procés d'aprenentatge mitjançant l'afavoriment d'actituds positives envers l’estudi, l’optimització en l’organització i planificació del seu treball intel.lectual, l'adquisició dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals i l'establiment de fites progressives d'aprenentatge.

- Participar en el procés d’avaluació i autoavaluació.

 

Professors de l'etapa

- Coordinar els ajustaments necessaris de les diferents programacions al grup d'alumnes, especialment pel que fa a les respostes educatives adients a les necessitats que presenta l’alumnat.

- Coordinar el procés avaluador de tots els professors del grup-classe i vetllar pel seu funcionament.

- Col.laborar amb la resta dels professors del grup-classe en l'orientació de les àrees que han de cursar els alumnes.

- Possibilitar línies comunes d'accions educatives amb la resta de tutors en el marc del Projecte Curricular del Centre.

- Comprovar que l'elecció que fa cadascú dels alumnes dins de l’optativitat així com al finalitzar l’etapa, s'ajuste a les característiques i capacitats que requereix l'opció triada.

- Detectar amb rapidesa la problemàtica de l’alumne en les diferents assignatures: assoliment de continguts, comportament, relacions, etc.

- Conèixer el programa de cada assignatura així com els sistemes d’avaluació, per tal poder coordinar els ajustaments necessàris per a donar una resposta educativa coherent i eficaç.

- Assegurar la coherència i l'equitat curriculars en la planificació i en la coordinació dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

- Contribuir què el procés d'ensenyament-aprenentatge atenga la diversitat de les necessitats, motivacions i interessos dels alumnes i l'evolució individual d'aquestos.

- Orientar els alumnes en l'elecció que han de fer en acabar l'ensenyament secundari obligatori: diferents modalitats de batxillerat, cicles formatius, accés al món del treball, en funció de les capacitats i interessos del propi alumne.

 

Les famílies

- Afavorir la participació dels pares en els processos de presa de decisions de l'alumne en relació amb el seu itinerari curricular.

- Contribuir a l'establiment i facilitació de la connexió adequada i útil entre el centre escolar i les famílies, per tal de fomentar la participació d'aquestes en l'educació de seus fills.

- Informar a pares i mares de tots aquells assumptes que afecten l'educació dels seus fills: funcionament del centre, horaris de l’alumne, instal.lacions, orientació del curs, etc.

- Informar els pares de l’itinerari curricular de l’alumne per tal d’afavorir la col.laboració en una millor elecció que faça l’alumne respecte a la presa de decisions escolars i d’eixides professionals.

- Ajudar-los en assumir la presa de decisions feta per l’alumne.


Calendari d'aplicació i reunions del PAT

El Pla d’Acció Tutorial és previst que es desenvolupe del mes de setembre de 2009 al mes de juny de 2010. El seguiment i coordinació del Pla d’Acció Tutorial es farà dins de les reunions de coordinació establertes a tal efecte entre els tutors, el departament d’orientació i si s’escau l’equip directiu. Aquest Pla d’Acció Tutorial intenta potenciar les reunions de tutors per tal de coordinar actuacions conjuntes i donar sentit i coherència al conjunt d’activitats programades.

Cada grup d'alumnes d'ESO comptarà amb unes hores setmanals per a fer les activitats planificades en el Pla d'Acció Tutorial i totes aquelles que considere necessàries el/la tutor/a.


Criteris per al disseny d'activitats de l'Acció Tutorial

Els criteris que s'han seguit per al disseny de les activitats que han de formar part de l'acció tutorial amb cadascú dels grups d'alumnes han estat els següents:

- L'experiència dels cursos anteriors pel que fa a activitats i continguts que s'han valorat positivament i la necessiat que queden enmarcats dins d’un Pla d’Acció Tutorial.

- Les instruccions i recomanacions del propi Departament d'Orientació en les diferents normatives que es refereixen als objectius i continguts que haurien de contemplar els Plans d'Acció Tutorials dels Centres.

- Les demandes dels tutors en funció de les necessitats i dels interessos detectats en els seus alumnes.

- La necessitat que es contemplen en el PAT aspectes normatius i d'organització i de funcionament del Centre: Reglament de Règim Intern, normes de convivència, decret de drets i deures dels alumnes...

- La detecció de les necessitats educatives i d'orientació acadèmica i escolar que tenen els alumnes i que ha estat feta per l'equip docent i el Departament d’Orientació al llarg de la seua intervenció al centre durant els cursos anteriors.

- La conveniència de donar informació acadèmica i d’orientació als alumnes i les famílies.

- La necessitat de facilitar-los també el coneixement suficient de l'estructura del sistema educatiu vigent i dels estudis que han elegit.

 

La redacció definitiva del programa d'activitats per als diferents grups-classe té lloc després de l'aprovació, per part de l’Equip d’Etapa, de la proposta de programa de Pla d’Acció Tutorial presentada després de la revisió anual del mateix que es fa a començament de curs.

El Pla definitiu de l'Acció Tutorial per l’institut i per a cada curs escolar serà aprovat -tal i com ja s'ha dit anteriorment- pel Claustre de Professors.


Criteris metodològics

Quant a la determinació d'aquests criteris, caldria distingir entre els que són continguts d'ensenyament de la tutoria de grup, els quals s'hauran de desenvolupar posteriorment en les corresponents hores de tutoria, i els que serien les altres actuacions del tutor/a amb els alumnes, amb els altres professors i amb els pares, en resposta a aquells objectius de l'acció tutorial que no s'han contemplat en la relació de continguts esmentada perquè afecten altres àmbits i aspectes de la intervenció del tutor/a.

Pel que fa als continguts de les sessions amb el grup-classe, els criteris metodològics cal establir-los en funció del tipus d'actuació i de contingut a desenvolupar:

- en uns casos es tractarà d'exposicions o xerrades per part del tutor, d'algun expert, el Departament d’Orientació, etc...;

- en uns altres, el procediment a emprar serà l'organització de debats, assemblees de classe, dinàmiques de grup...;

- en alguna ocasió es passaran qüestionaris per diagnosticar diferents situacions que serviran de reflexió i que contribuiran a l'autoconeixement de les característiques diferencials pròpies de cada alumne i del grup;

- i de vegades caldrà treballar l'adquisició d'hàbits d'organització i de planificació de l'estudi o la d'estratègies o mètodes de treball.

 

En relació a altres actuacions del tutor/a caldrà tenir en compte:

- les que fa individualment amb els alumnes o en grup,

- les que porta a terme amb la resta de professors,

- i les que realitza amb els pares i mares.

 

Referent als alumnes, el/la tutor/a:

- obrirà una fitxa de seguiment amb les dades de cada alumne on hi constarà tot allò que puga tenir interès per a la seua evolució acadèmica i personal. Les dades les haurà obtingudes a través d'entrevistes individuals, de qüestionaris, d'informes de cursos anteriors, etc...;

- organitzarà sessions d'informació al llarg del curs per orientar als alumnes en la seua marxa acadèmica i personal;

- mantindrà reunions de coordinació amb altres professors i el Departament d’Orientació per tal de fer un seguiment efectiu del procés d'aprenentatge i personal dels alumnes al llarg del curs;

- fomentarà la participació activa dels alumnes en les sessions de tutoria, en les sessions d'avaluació, en els organs de representació i en la vida del centre;

- coneixerà els hàbits i mètodes de treball intel.lectual dels alumnes i els proporcionarà pautes de planificació i d'organització del temps d'estudi;

- relacionarà, entre ells, els professors de les matèries en les quals l'alumne necessite adaptacions del currículum i establirà conjuntament amb ells els criteris per a l'avaluació d'aquestes matèries i la utilització dels recursos necessaris de tipus personal i instrumentals.

 

Pel que respecta al grup de professors, el/la tutor/a:

- proporcionarà de forma permanent als professors del grup-classe la informació de cada alumne i vetllarà pel traspàs d'aquella informació que puga ser d'interès per al tutor del curs següent;

- farà propostes d’ntervenció amb els seus alumnes referents a hàbits de treball i d'estudi per tal que siguen tinguts en compte pel professorat;

- facilitarà la col.laboració entre els professors de matèries afins per tal d'aplicar metodologies, recursos, criteris d'avaluació, etc.

- farà entrevistes i sondejos amb l'alumnat, pares, altres professors o professionals per tal de detectar i d'identificar necessitats educatives en els alumnes i facilitarà trobades entre els professors per transmetre la informació relativa a aquestes necessitats i fer possibles els acords en relació amb enfocaments metodològics concrets per a aquests alumnes.

 

Respecte a les actuacions amb les famílies, el/la tutor/a:

- mantindrà reunions i entrevistes amb els pares dels alumnes del grup per tal de donar-los a conèixer les característiques i l'organització del centre, les activitats relacionades amb l'acció tutorial i l'evolució de l'aprenentatge dels seus fills;

- transmetrà les opinions o peticions dels pares als professors, equip directiu, consell escolar... en allò que afecte la millora del rendiment acadèmic i social dels seus fills;

- mantindrà, igualment, reunions i entrevistes amb les famílies per tal d'informar-les de les opcions acadèmiques i professionals existents i les assessorarà sobre les condicions que ha de tenir en compte cada alumne per a fer una elecció encertada dels seus estudis.


Activitats proposades

Aquestes activitats les podran dur a terme els propis tutors, amb la col·laboració del Departament d’Orientació en els moments programats i si s’escau amb la col.laboració de professionals i experts externs al centre.

• Activitas personals-socials.

• Activitas escolars i d’orientació acadèmica-professional.

• Reunions


Temàtica de les activitats a 1r d'ESO

Activitats personals-socials. 1r d’ESO

 

Acollida d’inici de curs.Resolució de conflictes. Els nous companys. L’organització del temps lliure. Les actituds democràtiques. La responsabilitat. Funció i elecció del càrrecs del grup-classe. La comunicació en grup. Actituds. La convivència en el centre. Normativa de centre. Les habilitats socials. Drets i deures dels alumnes. Dinàmica de demandes. Aportar idees als delegat. La representació. El consum. Saber fer propostes clares. Preparem una festa. La diversitat. La solidaritat i la tolerància. Preparem una sortida. L’adolescència. La sexualitat. Prevenció del tabaquisme…

 

Activitats d'orientació acadèmica

 

L’ESO. Presentació de l’etapa

Els professorat i les assignatures.

El Departament d’Orientació.

Els interessos i l’elecció d’optatives.

Relació de material indispensable.

Tècniques d’estudi.

Horari i agenda.

La Biblioteca.

L’avaluació de l’acció tutorial.

El centre. Informació sobre el serveis

L’avaluació de les assignatures.

L’autoavaluació (motivació, interessos, estudi,...)


Temàtica de les activitats a 2n d'ESO

Activitats personals-socials

 

Acollida d’inici de curs. Resolució de conflictes. Els nous companys. Preparem una festa. Les actituds democràtiques. La solidaritat i la tolerància. Funció i elecció del càrrecs del grup-classe. Preparem una sortida. La convivència en el centre. Normativa de centre. L’organització del temps lliure. Drets i deures dels alumnes. La responsabilitat. Aportar idees al delegat. La representació. La comunicació en grup. Actituds. Saber fer propostes clares. Compromís: criteris personals-comportament propi. La diversitat. Les habilitats socials. Prevenció del tabaquisme. El consum: reciclatge i aprofitament de recursos.

 

Activitats escolars i d'orientació acadèmica

 

Presentació d’àrees

Activitats de centre.

Els professorat i les assignatures.

Activitats extra-escolars.

Relació de material indispensable

Els interessos i l’elecció d’optatives

Horari i agenda.

L’autoavaluació (motivació, interessos, estudi,...)

La Biblioteca


Temàtica de les activitats a 3r d'ESO

Acollida d’inici de curs i de cicle. Preparem una festa. Ajustem el pressupost. L’elecció del delegat. La solidaritat i la tolerància. Les actituds democràtiques. Preparem una sortida. Funció i elecció del càrrecs del grup-classe. Resolució de conflictes. La convivència en el centre. Normativa de centre. La responsabilitat. El Consell Escolar. La comunicació en grup. Actituds. Drets i deures dels alumnes. Dinàmica de demandes. Aportar idees al delegat. La representació. L’autoconcepte. Qui sóc, qui som. Saber fer propostes clares. Arribar a un consens. Què he de fer per arribar on vull. La diversitat. Dietètica. La sexualitat. Les conductes adictives.

 

Activitats escolars i d'orientació acadèmica-professional

 

Presentació d’optatives.

Activitats extra-escolars

Els professorat i les assignatures.

Els interessos i l’elecció d’optatives.

Relació de material indispensable.

Futurs itineraris.

Horari i agenda. La confecció d’un pla d’estudis.

L’autoavaluació (motivació, interessos, estudi,...)

Activitats de centre.


Temàtica de les activitats a 4t d'ESO

Acollida d’inici de curs. S’acaba l’ESO. La solidaritat i la tolerància. Els nous companys. Preparem una sortida. Les actituds democràtiques. Resolució de conflictes. Funció i elecció del càrrecs del grup-classe. La responsabilitat. La convivència en el centre. Normativa de centre. La comunicació en grup. Actituds. El Consell Escolar. Dinàmica de demandes. Drets i deures dels alumnes. L’autoconcepte. Com erem i com som. Aportar idees als delegat. La representació. Què he de fer per arribar on vull. Saber fer Propostes clares. Arribar a un consens. La presa de decisions. La diversitat. Les conductes adictives. Preparem una festa. Ajustem el pressupost.El coneixement de la situació personal.

 

Activitats escolars i d'orientació acadèmica-professional

 

Acabem l’ESO.

Activitats extra-escolars.

Els professorat i les assignatures.

Els interessos, la vocació, les aptituds.

Relació de material indispensable.

Les famílies ocupacionals.

Horari i agenda. La confecció d’un pla d’estudis.

Els Batxillerats,els CFGM i CFGS i més formació.

Pla de treball personal.

Diferents itineraris.

Activitats de centre.

La presa de decisions


Reunions

Tutor/a - Grup de pares i mares.

Als quatre grups es farà una reunió trimestral entre cada tutor/a i el grup de pares i mares de cada curs. La reunió d’inici de curs tindrà com a objectiu que el grup de pares i mares puga conèixer el tutor/a del grup al que pertany el/la seu/a fill/a, els horaris, el material, la dinàmica de seguiment, l'horari d'entrevistes, etc.

Les reunions del segon trimestre tenen com a objectiu el seguiment de la marxa general dels grups i de qüestions particulars que afecten a la dinàmica i l’organització de cada grup (eixides, activitats, ...). També s’abordarà en col·laboració amb el Departament d’Orientació el tractament de temàtiques que són d’interés per als pares i mares: en 4t d’ESO l’orientació acadèmica professional o en 1r d’ESO l’adolescència.

A la reunió del tercer trimestre es farà tancament i balanç del que ha sigut la marxa del curs.

 

Tutor/a - Famílies

Previ avís i respectant l'horari fixat, es mantindran entrevistes periòdiques amb les famílies. Aquestes entrevistes tenen com a objectius escoltar els pares i mares les seues demandes així com posar en comú la informació adequada sobre el funcionament i dinàmica de l’alumne, l’itinerari curricular que segueix el seu fill,... per tal de fer efectiva la seua col.laboració i obtenir, així, un rendiment, escolar i social, satisfactori de l’alumne. Es faran totes les entrevistes que es consideren necessàries per a tractar qüestions puntuals que puguen sorgir durant el curs.

 

Tutor/a - Professors d’etapa

El PAT intenta potenciar la reunió dels tutors amb de l’equip docent per a establir actuacions educatives coherents i eficaces entre els diferents professors de la mateixa etapa, mitjançant reunions periòdiques. Al mateix temps es realitzaran reunions periòdiques entre els tutors el coordinador d’etapa, el Departament d’Orientació i l’equip directiu per supervisar l’aplicació i el funcionament del propi PAT.


Seguiment i avaluació de les activitats del PAT

Les activitats del Pla d'Acció Tutorial són avaluades d'acord amb els tres tipus d'avaluació:

- A l'inici de curs, en avaluació inicial.

- Al llarg del curs i seguint el desenvolupament del Pla, en avaluació formativa.

- Al final de curs, en avaluació sumativa.

L'aprovació d'aquest document va a càrrec del Claustre de Professors. Aquest és un requisit imprescindible perquè puga ser aplicat i desenvolupat el Pla d'Acció Tutorial. Per tant, aquesta és la primera avaluació d'aquest document, la inicial.

L'avaluació formativa té lloc durant tot el procés de desenvolupament del Pla al llarg del curs, mitjançant les revisions o readaptacions que es puguen fer per part del mateix equip coordinador o el grup de tutors a través de les reunions periòdiques.

A l'acabament del curs es farà l'avaluació final a través de les enquestes que responen els professors i els mateixos alumnes i mitjançant l'anàlisi de la incidència i de la repercussió que hagen pogut tenir les activitats realitzades i els diferents temes tractats. Dels resultats d'aquestes observacions s'obté informació per a introduir les modificacions que es consideren oportunes per a la continuïtat del Pla en cursos successius.


Optativitat a l'escola del curs 2009-2010

1r d'eso (tria una optativa)

-Segona llengua estrangera

-Informàtica

-Si hi ha dificultats d’aprenentatge: Optativa instrumental: taller de: castellà/valencià/matemàtica

-Amb autorització de la direcció: una matèria de l’oferta del centre

 

Oferta general a primer

-Taller de música

-Comunicació audiovisual

 

 

2n d'eso

-Segona llengua estrangera

-Informàtica

-Opt. instrument: taller de: castellà/valencià/taller de matemàtica

-Amb autorització de la direcció: una matèria de l’oferta del centre

 

Oferta general a segon

-Taller de disseny

-Taller de tecnologies

 

Tercer d'eso

-Una materia entre les que oferte el centre

 

-Segona llengua estrangera

-Informàtica

-Cultura clàssica

-Orientació i iniciació professional

 

-Dramatització/teatre

-Educació medioambiental

-Taller del geògraf i de l’historiador

-Laboratori de Biologia i Geologia

-Laboratori de Física i Química

-Optativa instrumental (Taller de mate. o de llengua: valencià, castellà o anglés.

-Sector turístic en la CV

 

-Iniciació professional vinculada a les ensenyances de formació professional o a l’entorn productiu del centre

 

 

4t d'eso

-Projecte de Treball monogràfic d’investigació

 

No es pot estudiar la mateixa optativa més d’un curs (excepte la segona llengua estrangera, informàtica i matèries optatives de reforç).

 


DECRET D'OPTATIVES